Test NH3/NH4- Kiểm tra nồng độ Amonium / Amonia trong nước

  • Làm giảm giá trị amoniac trong các trường hợp cấp tính.
  • Theo dõi tổng nồng độ amoni, amoniac, mức độ amoniac thực tế có thể được tính toán theo giá trị pH bằng cách sử dụng biểu đồ.
  • Đặt hàng tại đây: Click

80.000  %

1000 in stock