Seachem Alkaline Regulator ổn định ph 7.1 -7.6 cho kim long quá bối

Seachem Alkaline Regulator giúp điều chỉnh độ pH đến pham vi có tính kiềm

( 7.1 – 7.5 ) .300.000  %

Category: